سامانه مدیریت نشریات علمی (JUR) - فرایند پذیرش مقالات